ویروس کرونا: چه باید بدانید؟ اطلاعیه شهرداری فرانکفورت

Bild1-Farsi                                                      www.frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen

Bid5-Farsi                                                                        www.rmv.de

Bild3-Farsi

                                                                     www.frankfurt.de

Bild4-Farsi

                                                                    www.amka.de/corona

داون لود

 بدست میاید PDF کسب اطلاعات موجود در این صفحه با داون لود